Convert Date To Timestamp

# C2 là ô chứa dữ liệu Date
=(C2-DATE(1970,1,1))*86400

 

 

Convert Timestamp To Date

#A1 là ô chứa dữ liệu timestamp
=(((A1/60)/60)/24)+DATE(1970,1,1),

 

Leave a Reply