Mình sẽ cập nhật các phiên bản windows 11

 

Detail:
Win11_English_x64 [kollersi.com].iso - bản gốc
Win_11_Pro_x64_English_TPM_CPU_Bypassed [kollersi.com].iso - bản dành cho máy không đủ tiêu chuẩn

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: W8375