Preview:
Detail:
01 - Kaleida - Convolution.flac
02 - Kaleida - Echo Saw You.flac
03 - Kaleida - All the Pretty Pieces.flac
04 - Kaleida - Division.flac
05 - Kaleida - Free.flac
06 - Kaleida - Think.flac
07 - Kaleida - Coco.flac
08 - Kaleida - Meter.flac
09 - Kaleida - House of Pulp.flac
10 - Kaleida - 99 Luftballons.flac
11 - Kaleida - Tear the Roots.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T10195