1. Mở file
Cũng giống như các editor khác bạn cần sử dụng vi trước tên file
vi /duong_dan_den_file
VD: 

vi /var/www/index.php //sẽ mở file index.php trong editor

 

2. Đóng file

Khi đã làm việc với file xong, để đóng file bạn bấm “Esc” (phím Escape) rồi gõ

:q

để thoát và không lưu

:wq

lưu lại nội dung file và thoát


3. Sửa file
Trong vi có 2 chế độ là command mode và insert mode. Mặc định là command mode. Để chuyển sang chế độ sửa hoặc ghi vào file (insert mode) bạn sử dụng

:i

để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía trước con trỏ)

:a

để chuyển sang chế độ insert mode (ký tự được ghi phía sau con trỏ)
Lưu ý : trong chế độ insert mode bạn không thể dùng các command (các lệnh của vi như tìm kiếm ….), để có thể dùng command bạn cần thoát chế độ insert trước (bằng cách gõ Esc trên bàn phím)


4. Di chuyển con trỏ
Để di chuyển con trỏ bạn sử dụng các phím h,j,k,l hoặc các phím mũi tên tương ứng trên bàn phím


5. Xóa dòng
Để xóa 1 dòng, bạn di chuyển con trỏ đến đầu dòng đó và gõ 

dd

 

6. Copy và paste
Để copy 1 dòng, bạn gõ 

yy

Để paste dòng đó, di chuyển đến nơi cần paste và gõ

p

 

7. Tìm kiếm
Để tìm kiếm bạn gõ / hoặc ?, phía sau là từ cần tìm kiếm
VD:

/ServerName

sẽ tìm kiếm từ ServerName trong file
Nếu vi nhảy đến kết quả đầu tiên chưa đúng ý bạn, để tiếp tục xem dòng khác gõ n


8. Nhảy đến 1 dòng hoặc cột nào đó
Gõ số dòng muốn nhảy đến và gõ G, nhảy đến cột nào đó gõ |
VD:

89G //sẽ nhảy đến dòng 89
21| //sẽ nhảy đến cột 21

Leave a Reply