Detail:

01 - The Return Of Condor Heroes 1.flac
02 - The Return Of Condor Heroes 96.flac
03 - The Bund.flac
04 - The Wild Bunch.flac
05 - Heart Strings.flac
06 - Legend Of The Condor Heroes 1.flac
07 - Legend Of The Condor Heroes 2.flac
08 - The Smiling Proud Wanderer.flac
09 - The Return Of Condor Heroes 2.flac
10 - Heroes Among Heroes.flac
11 - Once Upon A Time In China (Wong Fey Hong).flac
12 - Justice Pao (7 Heroes Of Khai Fong).flac
13 - Judge Pao.flac
14 - The Ching Emperor.flac
15 - King Of The Kings.flac
16 - King Of The Sword.flac
17 - The Magic Crane.flac
18 - My Dearest Love.flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: H4894