Cách mở và khóa tài khoản root:

Chọn  Apple menu () > System Preferences, sau đó click Users & Groups (or Accounts).

Click icon hình ổ khóa, sau đó nhập user name và password administrator. Click Login Options. Click Join (hoặc Edit). Click Open Directory Utility.

Click icon  hình ổ khóa trong cửa sổ Directory Utility , tiếp tục nhập user name và password administrator. Từ menu bar của Directory Utility: Chọn Edit > Enable Root User,  nhập password muốn cài cho user root hoặc chọn Edit > Disable Root User nếu sau này bạn muốn tắt tài khoản root.

Cách đăng nhập tài khoản root

Ở màn hình đăng nhập của MAC OS,  chọn icon Other

Sau đó nhập User: root và mật khẩu là mật khẩu bạn vừa tạo khi nãy

Leave a Reply