Mình up những software download từ trang blackberry để phòng sau này web chết hoặc để các bạn download dễ hơn

Windows:
BlackBerry-USBDrivers-5.0.0.2.exe
BlackBerryDesktopSoftware_1.2.0.52_B59.exe
jdk-16.0.1_windows-x64_bin [kollersi.com].exe
Microsfot Net Framework .exe

Blackberry:
blackberry-appworld-update-0.9.zip