Preview:
Detail:
01 - Metro Boomin - On Time(Explicit).flac
02 - Metro Boomin - Superhero (Heroes & Villains)(Explicit).flac
03 - Metro Boomin - Too Many Nights(Explicit).flac
04 - Metro Boomin - Raindrops (Insane)(Explicit).flac
05 - Metro Boomin - Umbrella(Explicit).flac
06 - Metro Boomin - Trance(Explicit).flac
07 - Metro Boomin - Around Me(Explicit).flac
08 - Metro Boomin - Metro Spider(Explicit).flac
09 - Metro Boomin - I Can't Save You (Interlude)(Explicit).flac
10 - Metro Boomin - Creepin'(Explicit).flac
11 - Metro Boomin - Niagara Falls (Foot or 2)(Explicit).flac
12 - Metro Boomin - Walk Em Down (Don't Kill Civilians)(Explicit).flac
13 - Metro Boomin - Lock On Me(Explicit).flac
14 - Metro Boomin - Feel The Fiyaaaah(Explicit).flac
15 - Metro Boomin - All The Money (Bonus)(Explicit).flac

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: H10487