Khi bạn degug VSC với plugin Chrome debugger mà báo lỗi “site cannot be reached localhost refused to connect” bạn thử fix bằng cách install live-server.

Ở terminal trong VSC gõ lệnh.

npm install -g live-server

Sau đó bạn thử chạy lại xem Chrome debugger đã hoạt động chưa.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại : https://www.npmjs.com/package/live-server

Leave a Reply