[imdb data=”detailed”]tt13759970[/imdb]

S01 đã upload tập 20 – Đang upload tiếp
S02 đã upload đến tập 10 – đang upload tiếp

Tài khoản download: kollersi.com pass bananhTuan (tài khoản này sẽ được update thường xuyên)

Post ID: T10015