Các lệnh cơ bản mình sưu tầm từ nhiều nguồn danh cho các bạn mới bắt đầu

System Centos

Check version Centos
# cat /etc/redhat-release

Restart lại server
# reboot

Off server
# shutdown

 

Time:

Cài đặt ntp
# yum install ntp

Update giờ
# ntpdate vn.pool.ntp.org 

Thay đổi múi giờ
# ln -f -s /usr/share/zoneinfo/Asia/Ho_Chi_Minh /etc/localtime

 

Kernel

Update Kernel
# yum install -y kernel
hoặc
# yum update -y kernel command;

Chỉnh sửa files boot
# nano /etc/default/grub command

Set default kernel bằng lệnh dưới
# GRUB_DEFAULT=0

Firewall

Kiểm tra trạng thái tường lửa Centos 6
# service iptables status

Tắt tưởng lửa Centos 6
# service iptables stop

Khởi chạy tưởng lửa Centos 6
# service iptables start

Tắt tường lửa Centos 7 
# service stop status 

Khởi chạy tường lửa Centos 7 
# systemctl enable iptables
Hoặc
# systemctl start iptables

Kiểm tra trạng thái tường lửa Centos 7
# systemctl status iptables  

MYSQL Database

Backup full database
#mysqldump -u [username] –p[password] [database_name] > [dump_file.sql]

VD:
# mysqldump -u kollersi -pMatKhau123 kol_database > backup20220217.sql
Restore MySQL Database
# mysqldump -u [username] -p[password] [database_name] < [file.sql]

VD:
# mysqldump -u kollersi -pMatkhau kol_data < backup200217.sql

 

ZIP Archive

Nén file Folder
# zip -r [filename].zip [foldername]
VD:
# zip -r kollersi.zip kolfolder

Giải nén files
# unzip [filename].zip [folder_description]
VD:
# unzip -r kollersi.zip kolfolder

 

Check size

Kiểm tra dung lượng ổ cứng tính theo MB
# df -m

Kiểm tra dung lượng ổ cứng tính theo GB
# df -h

Kiểm tra dung lượng 1 folder chỉ định
# df- hs /[foldername]/