Sửa lỗi visual studio code addon Chrome debugger “site cannot be reached localhost refused to connect”

Khi bạn degug VSC với plugin Chrome debugger mà báo lỗi “site cannot be reached localhost refused to connect” bạn thử fix bằng cách install live-server.

Ở terminal trong VSC gõ lệnh.

npm install -g live-server

Sau đó bạn thử chạy lại xem Chrome debugger đã hoạt động chưa.

Các bạn có thể tham khảo thêm tại : https://www.npmjs.com/package/live-server