Windows:

Bạn mở command line và gõ lệnh như bên dưới

Truy xuất đến đường dẫn file:
# cd /path
Lệnh dir > để xuất danh sách file 
#dir > [filename].txt

 

Mac:

Truy xuất đến đường dẫn file: 
% cd /Users/kollersi/Documents/development/kollersi 

Lệnh ls > để xuất danh sách file 
% ls > [filenames].txt
Lệnh xuất ra danh sách file trong sub folder
% ls -R > [filenames].txt