Để có thể post hình định dạng webp bạn tìm đến files:

wp-content\themes\[themename]\functions.php

Thêm đoạn code bên dưới vào cuối là có thể upload files hình định dạng webp

//** *Enable upload for webp image files.*/

function webp_upload_mimes($existing_mimes) {

  $existing_mimes['webp'] = 'image/webp';

	return $existing_mimes;

}

add_filter('mime_types', 'webp_upload_mimes');//** * Enable preview / thumbnail for webp image files.*/

function webp_is_displayable($result, $path) {

  if ($result === false) {

    $displayable_image_types = array( IMAGETYPE_WEBP );

    $info = @getimagesize( $path );    if (empty($info)) {

      $result = false;

    } elseif (!in_array($info[2], $displayable_image_types)) {

      $result = false;

    } else {

      $result = true;

    }

  }  return $result;

}

add_filter('file_is_displayable_image', 'webp_is_displayable', 10, 2);